Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Vår teknik

Grundtekniker för assisterad befruktning

IVF

IVF (in vitro-fertilisering) innebär att ägg befruktas utanför kroppen, under laboratorieförhållanden. Ett embryo skapas och placeras sedan i kvinnans livmoder. Hela IVF-cykeln består av fem stadier med tillhörande tekniker.

 • hormonstimulering
 • äggplock
 • befruktning med specialbehandlade spermier
 • bedömning och odling av embryon
 • embryoåterföring till livmodern

 
Vem är IVF till för?

 • Kvinnor som saknar äggstockar eller vars äggstockar inte fungerar och inte kan återställas genom operation
 • Kvinnor som har endometrios och inte har kunnat bli gravida efter medicinsk behandling eller operation
 • Kvinnor vars ägglossning inte fungerar normalt och som inte har blivit gravida efter att ha återfått regelbunden ägglossning genom behandling
 • Kvinnor som har exponerats för DES (dietylstilbestrol) under graviditeten
 • Par som lider av oförklarad barnlöshet

 


ICSI

ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjektion) innebär att en enda spermie injiceras direkt i ett ägg för att befrukta det. Det befruktade ägget (zygoten) odlas i 2-5 dagar. Sedan överförs det till patientens livmoder. ICSI används i svåra fall av manlig infertilitet och för par som tidigare har genomgått IVF-behandling utan framgång.

Vem är ICSI till för?

 • Par som har genomgått IVF utan framgång.
 • Män med nedsatt spermiekvalitet som innebär små chanser att IVF ska lyckas. Det kan t.ex. röra sig om få spermier, dålig rörlighet hos spermierna, hög andel spermier med onormal form eller höga halter av antikroppar mot spermier i sädesvätskan. 
 • Män med azoospermi, dvs. som helt saknar spermier i sädesvätskan (ejakulatet). Orsaken kan vara en misslyckad vasovasektomi (återställning av vasektomi), medfött stopp i sädesledarna eller att få eller inga spermier bildas i testiklarna (icke-obstruktiv azoospermi).
 • När det finns begränsat med frysta spermier eller deras kvalitet är dålig.
 • ICSI ger i allmänhet dåligt resultat om det används när orsaken till fertilitetsproblemen är dålig äggkvalitet.
 • Efter en behandling med IVM (in vitro-mognad).

 


IMSI

IMSI (intracytoplasmatisk morfologiselekterad spermieinjektion) används för att välja ut de friskaste spermierna, som inte har morfologiska förändringar (förändrad form). IMSI innebär att embryologer undersöker spermier i mikroskop med 6000 gångers förstoring. Då kan de upptäcka små avvikelser i spermiernas cellkärna eller deras form som inte syns vid den förstoring på bara 400 gånger som används vid ICSI. Chanserna för en lyckad implantation ökar ju bättre kvaliteten är på spermierna.

Vem är IMSI till för?

 • Patienter vars spermier visar särskilt många avvikelser.
 • Patienter som redan har gått igenom flera IVF-cykler utan framgång.
 • Patienter från vilka det inte har gått att få fram användbara embryon trots god kvalitet på äggen.
 • Par med en historik av missfall vid tidigare graviditeter.
 • För att öka befruktningschansen för par där kvinnan har få ägg. I nya studier har användning av spermier som har valts ut med IMSI-tekniken visats ge bättre embryoutveckling, högre andel graviditeter och färre missfall.

 


IUI

IUI (intrauterin insemination) innebär att specialbehandlade spermier placeras i kvinnans livmoder för att underlätta befruktning. Med IUI kan friska spermier nå äggledarna och öka chansen för befruktning. IUI kombineras med "spermietvätt" som innebär att spermierna skiljs från sädesvätskan.

Vem är IUI till för?

 • Kvinnor som inte producerar livmodersekret i samband med den naturliga ägglossningen eller efter framkallad ägglossning.
 • Kvinnor med en bakgrund med lindrig till medelsvår endometrios efter laparoskopibehandling.
 • Par där mannens spermieproduktion har minskat eller spermiernas rörlighet har försämrats.
 • Par som lider av oförklarad barnlöshet.

 


Vitrifiering

Vitrifiering innebär nedfrysning av äggceller och embryon. Det är en snabb fryskonserveringsmetod som ger bättre överlevnad än långsammare frystekniker. Att resultatet blir bättre beror på att det inte bildas iskristaller i cellerna. Metoden används vid IVF-behandling.

Vem är vitrifiering till för?

 • Kvinnor som vill skjuta upp sitt barnafödande.
 • Cancerpatienter och andra som ska gå igenom behandlingar som skadar könscellerna.
 • Kvinnor som genomgår flera äggstocksoperationer, t.ex. vid endometrios.
 • Patienter som vill att embryoöverföringen görs i en annan cykel än den som används för follikelstimuleringen.
 • Vid risk för OHSS (ovariellt hyperstimuleringssyndrom), utveckling av polyper, hydrosalpinx eller hydrometra (ansamling av vätska i äggledare eller livmoder) eller frånvaro av spermier hos mannen.
 • Patienter som svarar dåligt på stimuleringen av äggproduktionen eller inte producerar tillräckligt med oocyter (äggceller) för genetisk diagnos före implantation.

 


Specialtekniker

IVM

Vid in vitro-mognad (IVM) tas äggcellerna ut medan de fortfarande är omogna. De får sedan mogna i laboratoriet innan de befruktas. Det innebär att kvinnan inte behöver ta lika mycket läkemedel innan äggen kan tas ut som vid konventionell IVF.

Vem är IVM till för?

 • Kvinnor som löper högre risk för ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS), bland annat kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).
 • Yngre kvinnor och kvinnor som inte har normal menstruationscykel. 
 • IVM kan användas med vanliga IVF-cykler för att follikelstimuleringen ska ge många omogna äggceller.

 


IVC

Intravaginal odling (IVC) innebär att embryona får utvecklas och nå det mer avancerade blastocyststadiet före implantation. Blastocysten överförs sedan till livmodern som en del av en IVF-behandling. IVC innebär att ägg befruktas och går igenom den tidiga utvecklingen i en sluten, luftfri miljö utan användning av koldioxid.

Vem är IVC till för?

 • Patienter som utvecklar många ägg och embryon har mest nytta av blastocystöverföring.
 • Metoden är ett alternativ för kvinnor som inte kan tänka sig att reducera antalet foster eller genomgå en graviditet med flera foster. I dessa fall rekommenderas planerad överföring av en enda blastocyst.
 • Blastocystöverföring rekommenderas inte för patienter som utvecklar få ägg eller få embryon.

 


AZH

Assisterad zonakläckning (AZH) ökar chanserna för att ett embryo som har utvecklat ett tjockare ytterskikt (zona pellucida) ska implanteras. Metoden innebär att en liten öppning görs i embryots ytterskikt som det lätt kan kläckas genom. AZH görs före embryoöverföringen med ett kraftfullt mikroskop försett med en laser.

Vem är AZH till för?

 • Äldre kvinnor (>38 år)
 • Kvinnor som inte har lyckats bli gravida trots flera behandlingscykler och god embryokvalitet.
 • Kvinnor som har valt en överföringscykel med frysta och tinade embryon.

 


MSOME

MSOME står för Motile Sperm Organelle Morphology Examination (undersökning av organellmorfologin hos rörliga spermier) och används för att bedöma manlig fertilitet genom analys av spermier vid 6600 gångers förstoring. Alla större avvikelser hos spermier upptäcks, liksom defekter i spermiernas huvuden (t.ex. vakuoler, dvs. hålrum). Eftersom endast rörliga spermier analyseras får man dessutom en mer realistisk bedömning av spermiekvaliteten med mindre variation.

Vem är MSOME till för?

 • När man efter rutinmässig spermieanalys och morfologisk bedömning av spermierna misstänker att en patient har kraftigt nedsatt fertilitet.
 • Par som inte har blivit gravida trots upprepade assisterade befruktningar och/eller oförklarad barnlöshet.

 


TESE och MESA

Testikelaspiration (TESE) och mikrokirurgisk spermieaspiration från bitestiklarna (MESA) används när det inte finns några spermier i ejakulatet. Vid TESA tas spermier ut direkt från testikelvävnaden medan MESA innebär att spermier tas ut från en bitestikel genom mikrokirurgisk aspiration. Både TESA och MESA är kirurgiska ingrepp som görs under lokalbedövning.

Vem är TESA och MESA till för?

 • Patienter med medfödd eller förvärvad (genom skada eller infektion) blockering av sädesledarna nära prostatan eller någonstans utanför pungen.
 • Män som inte kan ejakulera på grund av diabetes eller ryggmärgsskada.
 • Spermieproduktionen i testiklarna måste vara normal.

 

  SCD-Tested

SCD-testet är en specialiserad spermaundersökning som utförs vid diagnos av infertilitet (utökad spermieanalys). Detta spermietest hjälper till att upptäcka ökad fragmentering av genetiskt material i spermier. Tack vare denna spermieanalys är det möjligt att fastställa vilken procentandel av sperman som uppvisar ökad fragmentering av det genetiska materialet (DNA). Det är hon som kan påverka nedgången i mannens fertilitet. SCD-testet hjälper inte bara till att upptäcka avvikelser vars konsekvens minskar fertiliteten, men också abnormitet vid tidig embryoutveckling, missfall, ökad risk för genskador och överföring av genetiska defekter till foster.


EmbryoGlue®

EmbryoGlue ökar chansen för att embryon ska implanteras i livmodern med 34 % jämfört med konventionella metoder. När embryon överförs till livmoderhålan tillförs helt enkelt en liten mängd EmbryoGlue. EmbryoGlue innehåller höga halter av ämnet hyaluronan.

Vem är EmbryoGlue® till för?

 • Alla patienter som genomför embryoöverföring i samband med assisterad befruktning.
 • Kvinnor över 34 år som har genomgått minst tre IVF-cykler utan framgång.
 • Patienter som lider av oförklarad barnlöshet.

 


Embryovision

Embryovision är ett nytt system för att övervaka utvecklingen av nybefruktade embryon med hjälp av tidsintervallfotografering. Bilderna gör att embryologerna kan göra en bättre bedömning av olika embryons potential och välja ut de lämpligaste för överföring.

Vem är Embryovision till för?

Alla patienter kan ha fördel av att få sina embryon odlade i Embryovision-systemet, men det är särskilt lämpligt för:

 • Yngre patienter som ingår i gruppen som får ett embryo överfört, eftersom bilderna ger embryologerna bättre underlag för att välja det bästa embryot.
 • Patienter vars behandling har misslyckats flera gånger, eftersom den extra informationen från bilderna kan göra det lättare att hitta embryon som inte utvecklas normalt.
 • Embryovision är mindre användbart för patienter med bara några få ägg från ägguttagningen och färre embryon som utvecklas.

 


PGD och PGS

Genetisk diagnos före implantation (PGD) innebär att nybefruktade embryon screenas för genetiska sjukdomar innan de införs i livmodern. Vid PGD tas en enda cell från embryot för testning. Det kallas cellbiopsi. Cellbiopsin görs oftast tre till fyra dagar efter befruktningen. Genetisk screening före implantation (PGS) gör det lättare att identifiera embryon där det finns risk för genetisk sjukdom.

Vem är PGD och PGS till för?

 • Äldre kvinnor (>38years)
 • Par som har haft flera oförklarade missfall.
 • Par där det vid tidigare graviditeter har visat sig att fostret har haft kromosomavvikelser.
 • Par där man åtminstone hos den ena parten har identifierat en känd genetisk sjukdom (t.ex. cystisk fibros eller myoton dystrofi)
 • Par där åtminstone den ena parten har en specifik kromosomförändring som kallas translokation.


Jag älskar att göra det här. Det jag är bra på. Och att samtidigt göra människor lyckliga, det är verkligen grädden på moset.
dr-n-med-beata-makowska-invimed-gdynia.jpgBeata Makowska, läkare, med.dr.

Kontakta oss redan i dag

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig. Du får svar inom en arbetsdag.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Medi Partner Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warsaw för marknadsföring av egna produkter och tjänster, inklusive sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Medi Partner Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warsaw för marknadsföring av produkter och tjänster av enheter i gruppen Grupa Medicover*, inklusive profilering/sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning mer...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning och så kallade automatiska uppringningssystem frånMedi Partner Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warsaw. Jag väljer nedanstående form av kontakt: mindre...
Elektroniska meddelanden (e-post, SMS/MMS)
Röstsamtal (telefonsamtal)

Kommunikationen är helt konfidentiell.

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig: Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa / Syften med databehandlingen: marknadsföring av egna produkter och tjänster [inbegripen profilering], marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska* [inbegripen profilering] / Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: Ditt samtycke / Mottagare av personuppgifter: Enheter som behandlar personuppgifter för Medi Partner Sp. z o.o.:s räkning / Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter;rätt att få tillgång till personuppgifter;andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter