Tryck på ENTER för att söka
Stäng av
Prof. MD

Maciej Kurpisz

Andrologist

Yrkeserfarenhet och kliniskt arbete:
Professor Maciej Kurpisz är författare och medförfattare till över 366 vetenskapliga artiklar (inklusive 13 böcker och / eller monografier), varav hälften är indexerade i den internationella PubMed-databasen (188) och tillhör den exklusiva gruppen av polska forskare med mer än 2 000 citat i världslitteratur.

Profet över hela världen Kurpisz översätter till över 500 kongressrapporter (inklusive föreläsningarna på internationella symposier runt 150), med ordförande för cirka 90 vetenskapliga sessioner, över 40 universitetsföreläsningar, inklusive i Boston (Harvard Medical School), Los Angeles (Cedars Sinai Medical Center), Cleveland och Japan, Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Fem infertilitetscentra i västra Ukraina (Lviv, Rovno, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi och Lutsk). Professor Kurpisz var arrangör eller medarrangör av över 50 internationella och nationella vetenskapliga evenemang. Han var den akademiska handledaren för 27 doktorander, 13 doktorsexamen och 2 habiliteringar (inklusive 1 utländsk). Han har samlat 61 forskningsprojekt för sitt team, inklusive 9 internationella.

Han är också medlem i redaktionen för tio internationella tidskrifter och medlem i ett flertal professionella inhemska och utländska vetenskapliga samhällen, inklusive han var två gånger ordförande för det polska föreningen för experimentell och klinisk immunologi, två gånger ordförande för European Society of Reproductive Immunology and Development (ESRADI), ordförande för European Society of Reproductive Immunology (ESRI), initiativtagare och grundande medlem av National Council of the Society of Reproductive Biology. Sedan 1997 har han varit den oavbrutna ordföranden i kommittén för reproduktiv biologi för mänsklig genetik och molekylär patologi-kommittén för den polska vetenskapsakademin, vilket har resulterat i att han är expert på utbildningsministeriet inom sexutbildning och expert på bioetikgruppen vid hälsoministeriet.

Han är också en bra lärare (bioteknik från tre universitetscentra i Poznań) och en ivrig kliniker inom infertilitet (andrologi), anti-aging medicin (expert för European Union of Anti-Aging Sociations), som inkluderar de så kallade regenerativ medicin.

Han har många inhemska och utländska priser. Bland andra forskargruppens arbete under ledning av prof. Kurpisz resulterade i Poznans Vetenskapliga Priset(2000) för att identifiera de molekylära orsakerna till äktenskaplig infertilitet och mänsklig reproduktion. Professor Kurpisz var långt före sin tid och förutsåg den demografiska nedbrytningen av landet och reproduktionen av den vita mannen som kom in i världen av manlig infertilitet redan på sjuttiotalet, och uppskattningen av hans över 20-åriga prestationer stärkte också hans (och hans team) ställning, banbrytande och innovativa karaktär hans verk, som i vårt land är modellen för en integrerad forskningsmetod, både experimentell och klinisk.

2004 fick han Individuellt Pris från International Royana Institute inom området för reproduktiv biomedicin, och särskilt rollen av syre stress i manlig infertilitet. Sedan dess har han utsetts till den internationella juryn (kapitel) av utmärkelsen och deltar i cykliska vetenskapliga möten. Sedan 2008 har han varit expert på den så kallade Fakultet 1000, i urologavdelningen, specialisering: Manlig infertilitet / andrologi, som medlem av en 10-personers global panel som uttrycker kvartalsvis publicerade åsikter om vägbeskrivningar i modern världs andrologi.

Det är värt att notera att American Biographical Institute erkände prof. Kurpisz vann titeln "Årets man 2010" i erkännande av sina enastående vetenskapliga upptäckter och framsteg, och för hans engagemang och excellens.

2011 prof. Kurpisz hedrades med titeln Doctor Honoris Causa från Lviv Medical University för framsteg inom reproduktiv genetik, introduktion av organterapi med användning av stamceller och för att initiera och upprätthålla över 10 års samarbete.

2012 fick han Ryszard Kapuscinskis Wielkopolska Pristet för 2011, bland andra "För att göra bra genom en banbrytande vetenskaplig-forskningsstrategi inom mänsklig reproduktionsbiologi och inom regenerativ medicin med hjälp av stamceller, liksom för den globala karaktären i hans forskargrupps arbete".

Även 2012 har prof. Kurpisz hedrades med "Forum Priset" av arrangörerna av det sjätte internationella forumet för innovativa tekniker för medicin ITMED 2012 för implementeringselementet i form av att utveckla former av cellterapier.

I juni 2014 prof. Kurpisz hedrades med utmärkelsen av presidenten för Republiken Polen - Riddarens kors av Polonia Restituta Order - för utmärkta meriter för vetenskapens utveckling, för framsteg inom vetenskaplig forskning och undervisning.
Maciej Kurpisz
Mottagningstider

Måndag 13:00 - 16:00

Tisdag 09:00 - 12:00

Biografi

Professionell erfarenhet och kliniskt arbete:

Profesor Maciej Kurpisz jest autorem lub współautorem ponad 366 prac naukowych (w tym 13 pozycji książkowych i/lub monografii), z których połowa jest indeksowana w międzynarodowej bazie danych PubMed (188) i należy do ekskluzywnego grona uczonych polskich legitymujących się liczbą ponad 2000 cytowań w literaturze światowej.

Światowa aktywność prof. Kurpisza przekłada się na ponad 500 doniesień zjazdowych (w tym samych wykładów na międzynarodowych sympozjach ok. 150), przewodniczenie ok. 90 sesjom naukowym, ponad 40 proszonych wykładów uniwersyteckich, m. in. w Bostonie (Harvard Medical School), Los Angeles (Cedars Sinai Medical Center), Cleveland oraz Japonii, Danii, Niemczech, W. Brytanii.

Na uwagę zasługuje 10-letnia współpraca z Lwowskim Uniwersytetem Medycznym i towarzyszącymi mu 5 ośrodkami niepłodności na terenie zachodniej Ukrainy (Lwów, Rowno, Iwano-Frankowsk, Czerniowce, Łuck). Prof. Kurpisz był organizatorem bądź współorganizatorem ponad 50 międzynarodowych i krajowych imprez naukowych. Był opiekunem naukowym 27 magistrantów, 13 doktoratów i 2 habilitacji (w tym 1 zagranicznej). Dla swojego Zespołu zgromadził 61 projektów badawczych, w tym 9 międzynarodowych.

Jest także członkiem Rad Redakcyjnych 10 międzynarodowych czasopism oraz członkiem licznych profesjonalnych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. był dwukrotnie Prezesem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, dwukrotnie Prezesem Europejskiego Towarzystwa Immunologii Rozrodu i Rozwoju (ESRADI), Prezydentem Europejskiego Towarzystwa Immunologii Rozrodu (ESRI), inicjatorem i członkiem założycielem oraz członkiem Rady Krajowej Towarzystwa Biologii Rozrodu. Od roku 1997 jest nieprzerwanym Przewodniczącym Komisji Biologii Rozrodu Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, w wyniku działalności której jest rzeczoznawcą MEN w zakresie edukacji seksualnej i ekspertem Zespołu ds. Bioetyki przy Ministerstwie Zdrowia.

Jest także świetnym dydaktykiem (kierunku biotechnologia trzech ośrodków uniwersyteckich w Poznaniu) i zapalonym klinicystą z zakresu niepłodności (andrologii), medycyny przeciwstarzeniowej (ekspert Europejskiej Unii Towarzystw Anti-Aging), w skład której wchodzi tzw. medycyna regeneracyjna.

Na swoim koncie posiada liczne nagrody krajowe i zagraniczne. M.in. praca zespołu badawczego pod kierunkiem prof. Kurpisza zaowocowała Nagrodą Naukową Miasta Poznania (rok 2000) za identyfikację molekularnych przyczyn niepłodności małżeńskiej i ludzkiego rozrodu. Prof. Kurpisz znacznie wyprzedził swoją epokę przewidując załamanie demograficzne kraju i rozrodczości białego człowieka wkraczając w świat męskiej niepłodności już w latach siedemdziesiątych, a docenienie jego ponad 20-letniego dorobku ugruntowało zarazem pozycję jego samego (jak i kierowanego przez niego zespołu) stanowiąc o pionierskim i nowatorskim charakterze jego prac, które w naszym kraju są wzorcem zintegrowanego podejścia badawczego, zarówno o charakterze eksperymentalnym jak i klinicznym.

W roku 2004 otrzymał Indywidualną Nagrodę Międzynarodowego Instytutu Royana z zakresu biomedycyny rozrodu, a zwłaszcza roli stresu tlenowego w niepłodności męskiej. Od tego też czasu został powołany do międzynarodowego jury (kapituły) tejże Nagrody oraz bierze udział w cyklicznych spotkaniach naukowych. Od roku 2008 jest ekspertem tzw. Faculty 1000, w dziale Urologia, specjalizacja Niepłodność męska/Andrologia, jako członek 10-osobowego panelu światowego wyrażający raz na kwartał publikowane opinie nt. kierunków we współczesnej andrologii światowej.

Wartym zaznaczenia jest fakt, że Amerykański Instytut Biograficzny przyznał prof. Kurpiszowi tytuł ”Człowieka Roku 2010”, w uznaniu wybitnych odkryć i osiągnięć naukowych oraz za poświęcenie i doskonałość.

W roku 2011 prof. Kurpisz został uhonorowany tytułem Doktora honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia w dziedzinie genetyki rozrodu, wprowadzenie terapii narządowej z użyciem komórek macierzystych oraz za zainicjowanie i utrzymanie ponad 10-letniej współpracy.

W roku 2012 otrzymał Wielkopolską Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za rok 2011, m. in. „za czynienie dobra poprzez pionierskie podejście naukowo-badawcze w dziedzinie biologii rozrodu człowieka oraz w medycynie regeneracyjnej z zastosowaniem komórek macierzystych, a także za światowy charakter prac stworzonego przez niego zespołu badawczego”.

Także w roku 2012 prof. Kurpisz został uhonorowany nagrodą “Forum Award” przez Organizatorów VI Międzynarodowego Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED 2012, za element wdrożeniowy w postaci opracowania form terapii komórkowych.

W czerwcu 2014 roku prof. Kurpisz został uhonorowany odznaczeniem Prezydenta RP – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi dla rozwoju nauki, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.