Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Medi Partners informationsklausul

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig

Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa

Syften med databehandlingen

Omfattande av avtal om medicinsk vård, omfattande av primärvård enligt kontrakt med nationella hälsovårdsfonden, tillhandahållande och förvaltning av medicinska tjänster, direkt marknadsföring av den registeransvariges egna tjänster (inbegripen profilering), bokföring och indrivning, undersökning av tillfredsställelse, handläggning av klagomål, arkivering och statistik, skydd av personer och egendom (kameraövervakning).

Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

rättslig förpliktelse / avtal om medicinsk vård / vårt berättigade intresse

Mottagare av personuppgifter

enheter som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning, enheter som är behöriga enligt lagstiftning, enheter och fysiska personer som bemyndigats av dig

Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

rätt att invända mot behandling av uppgifter i marknadsföringsändamål, rätt att invända mot behandling av uppgifter på grund av särskilda förhållanden, rätt att återkalla samtycket, rätt att få tillgång till uppgifter, andra rättigheter som nämns i detaljerad information om behandling av uppgifter.

Datakällor och uppgifter som samlas

Den enhet som ingick ett avtal om medicinsk vård (gäller för personer som får tjänster inom ramen för gruppavtal), den person som ingick ett avtal om medicinsk vård eller lämnade en deklaration avseende primärvård inom ramen för nationella hälsovårdsfonden, den registrerade personen.

Detaljerad information om behandling av personuppgifter av Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa

1. Registeransvarig:

Den registeransvarige för dina personuppgifter är Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa (nedan: vi). Du kan kontakta oss på följande sätt:

Avseende allmän hälsovård:
• via post till: Dział Obsługi Klienta, Medi Partner Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
• via kontaktformuläret på sidan www.invimed.pl/kontakt,
• via e-post: kontakt@medipartner.pl,
• via telefon: 500 900 800.

Avseende fertilitetsbehandling:
• via post till: Invimed ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa,
• via kontaktformuläret på sidan www.invimed.pl/kontakt,
• via e-post: invimed@invimed.pl,
• via telefon: 500 900 888.

2. Uppgiftsskyddsombud

Vi har utsett ett uppgiftsskyddsombud. Du kan kontakta denna person i alla frågor som rör behandling av personuppgifter och utövande av rättigheter i samband med behandling av personuppgifter. Du kan kontakta ombudet på följande sätt:
• via post till: Barbara Murdza, Inspektor Danych Osobowych Medi Partner Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• via e-post: iod@medipartner.pl,

3. Syften med behandling av dina personuppgifter och rättsliga grunder för behandling
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att:

a. omfatta dig av ett avtal om medicinsk vård,
b. omfatta dig av primärvård enligt kontrakt med nationella hälsovårdsfonden,
c. tillhandahålla och administrera medicinska tjänster,
d. sköta bokföring för bedriven näringsverksamhet,
e. handlägga klagomål, om några kommer in,
f. överlämna reklammaterial om den registeransvariges egna produkter och tjänster,
g. arkivera dina uppgifter i enlighet med rättsliga bestämmelser,
h. genomföra avtal om lagring och/eller transport av könsceller och embryon,
i. garantera säkerheten avseende personer och egendom (videoövervakning i kliniken).
Grunderna för behandling av dina personuppgifter är:
j. avtal om medicinsk vård,
k. rättmätigt intresse bestående av direkt marknadsföring av den registeransvariges egna tjänster (inbegripen profilering) och indrivning av fordringar, samt säkerhetssäkring avseende personer och egendom,
l. lagbestämmelser,
m. ditt samtycke.

4. Information om profilering för marknadsföringsändamål

Vi utför profilering, det vill säga en automatisk bedömning av vissa personliga egenskaper som gäller dig, baserat på dina personuppgifter.
Vi utför profilering för att kunna välja lämpligt kommunikationsmaterial och reklammaterial för den registeransvariges verksamhet. Vi kommer att välja lämpligt innehåll för informations- och marknadsföringsmaterial baserat på din profil.
Vi använder följande uppgifter för profilering: patientnummer, förnamn, efternamn, ålder, kön, språk, födelsedatum, ort, besökta anläggningar, typ av köpt produkt, källa till uppgifter. Vid profilering tar vi även hänsyn till statistiska uppgifter om beteende på webbplatser.

5. Lagringsperiod för dina personuppgifter

De uppgifter som vi behandlar baserat på avtal om medicinskt vård i syfte att tillhandahålla medicinska tjänster kommer att lagras av oss under den tidsperiod som fastställs i avtalet om medicinskt vård, rättsliga bestämmelser, och när det gäller registeransvariges rättmätiga intresse (marknadsföring, inbegripet profilering) till dess att invändning görs.

6. Mottagare av dina personuppgifter

Vi kommer att överföra dina personuppgifter till:
a. enheter som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning,
b. enheter som är behöriga enligt lagstiftning,
c. enheter och fysiska personer som bemyndigats av dig.

7. Dina rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

Du har följande rättigheter i samband med behandling av personuppgifter:
a. rätt att invända mot behandling av uppgifter i marknadsföringsändamål – eftersom vi behandlar dina uppgifter i marknadsföringsändamål på grundval av rättmätigt intresse,
b. rätt att invända mot behandling av uppgifter på grund av särskilda förhållanden – i de fall då vi behandlar dina uppgifter på grundval av vårt rättmätiga intresse,
c. rätt att återkalla samtycke,
d. rätt att få tillgång till dina personuppgifter,
e. rätt att begära rättelse av dina personuppgifter,
f. rätt att begära att dina personuppgifter tas bort, bara i fall vi inte är förpliktade av rättsbestämmelser att behandla dem,
g. rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter,
h. rätt till dataportabilitet, dvs. rätt att få dina personuppgifter av oss i ett strukturerat och allmänt använt elektroniskt, maskinläsbart format. Du kan skicka dessa uppgifter till en annan registeransvarig eller begära att vi skickar dina uppgifter till en annan registeransvarig. Vi kommer dock att göra det bara när detta är tekniskt möjligt.
Läs mer om hur du kan utöva dina rättigheter här
Rätt att lämna klagomål till en myndighet
Du har också rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet med ansvar för skydd av personuppgifter, dvs. Ordföranden för Myndigheten för Skydd av Personuppgifter.

8. Skyldighet att lämna uppgifter

Mottagandet av personuppgifter styrdes av förutsättningen för omfattande av ett avtal om medicinsk vård samt av ett lagstadgat krav.

Varje gång jag tar på mig läkarrocken vet jag: I dag kommer vi att förändra någons liv till det bättre. Mycket bättre. Jag vill inte byta den känslan för allt i världen.
robert-gizler-invimed-wroclaw.jpgRobert Gizler, läkare, med.dr. chef för medicinska frågor

Kontakta oss redan i dag

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig. Du får svar inom en arbetsdag.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Medi Partner Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warsaw för marknadsföring av egna produkter och tjänster, inklusive sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Medi Partner Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warsaw för marknadsföring av produkter och tjänster av enheter i gruppen Grupa Medicover*, inklusive profilering/sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning mer...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning och så kallade automatiska uppringningssystem frånMedi Partner Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warsaw. Jag väljer nedanstående form av kontakt: mindre...
Elektroniska meddelanden (e-post, SMS/MMS)
Röstsamtal (telefonsamtal)

Kommunikationen är helt konfidentiell.

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig: Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa / Syften med databehandlingen: marknadsföring av egna produkter och tjänster [inbegripen profilering], marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska* [inbegripen profilering] / Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: Ditt samtycke / Mottagare av personuppgifter: Enheter som behandlar personuppgifter för Medi Partner Sp. z o.o.:s räkning / Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter;rätt att få tillgång till personuppgifter;andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter