Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Sekretesspolicy av Medi Partner Sp. z o.o.

Sekretess för personuppgifter och skydd av våra Kunders integritet är en prioriterad fråga för oss. I syfte att skydda dina personuppgifter och enligt gällande lagstiftning fastställde Medi Partner Sp. z o.o. därför en sekretesspolicy som innehåller principer om sättet för insamling, behandling och användning av personuppgifter.

Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter 

Rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter är:

 • lagstiftning,
 • rättmätigt intresse bestående av direkt marknadsföring av den registeransvariges egna tjänster (inbegripen profilering) och indrivning av fordringar, samt säkerhetssäkring avseende personer och egendom,
 • de avtal som du ingått,
 • ditt samtycke.

Registeransvarig:

Den registeransvarige för dina personuppgifter är Medi Partner Sp. z o.o., säte: ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa.

Uppgiftsskyddsombud

Vi har utsett ett Uppgiftsskyddsombud. Du kan kontakta denna person i alla frågor som rör behandling av personuppgifter och utövande av rättigheter i samband med behandling av personuppgifter. Du kan kontakta Ombudet på följande sätt:

 • via post till: Inspektor Danych Osobowych, Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa,
 • via e-post: IOD@medipartner.pl.

Personuppgifter

De personuppgifter som du anger behandlas i syfte att:

 • tillhandahålla och förvalta tillhandahållande av medicinska tjänster inom bl.a. tillämpning av förfaranden för assisterad reproduktion,
 • göra räkenskaper inom ramen för den bedrivna ekonomiska verksamheten,
 • hantera klagomål eller åsikter, om sådana förekommer,
 • överlämna reklammaterial om den registeransvariges egna produkter och tjänster,
 • arkivera dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning,
 • garantera säkerheten avseende personer och egendom (videoövervakning i kliniken),
 • genomföra avtal om lagring och/eller transport av könsceller och embryon enligt avtal,
 • utföra lagstadgade periodiska revisioner av systemet för kvalitetssäkring
 • enligt art. 52.3 i lagen om behandling av infertilitet.

Du har följande rättigheter i samband med behandling av personuppgifter:

 • rätt att invända mot behandling av uppgifter i marknadsföringsändamål – eftersom vi behandlar dina uppgifter i marknadsföringsändamål på grundval av rättmätigt intresse,
 • rätt att invända mot behandling av uppgifter på grund av särskilda förhållanden – i de fall då vi behandlar dina uppgifter på grundval av vårt rättmätiga intresse,
 • rätt att återkalla samtycke,
 • rätt att få tillgång till dina personuppgifter,
 • rätt att begära rättelse av dina personuppgifter,
 • rätt att begära att dina personuppgifter tas bort, bara i fall vi inte är förpliktade av rättsbestämmelser att behandla dem,
 • rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter,
 • rätt till dataportabilitet, dvs. rätt att få dina personuppgifter av oss i ett strukturerat och allmänt använt elektroniskt, maskinläsbart format. Du kan skicka dessa uppgifter till en annan registeransvarig eller begära att vi skickar dina uppgifter till en annan registeransvarig. Vi kommer dock att göra det bara när detta är tekniskt möjligt.

För att utöva dessa rättigheter, kontakta oss eller vårt uppgiftsskyddsombud.

Detaljerad information om utövandet av rättigheterna finns här

Du har också rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet med ansvar för skydd av personuppgifter, dvs. Ordföranden för Myndigheten för Skydd av Personuppgifter.

Uppgifter som samlas in automatiskt

När du besöker vår webbplats registreras uppgifter om din aktivitet automatiskt, bl.a. din IP-adress, typ av webbläsare, typ av operativsystem. Dessa uppgifter används endast för administrativa och statistiska ändamål.

Överföring av personuppgifter och kommunikation med våra servrar är krypterad och använder SSL-protokollet (Secure Socket Layer). Servrarna skyddas mot obehörig åtkomst.

Användning av kakor (cookies)

Vår webbplats kan använda "cookies" som identifierar användarsession vid användning av vår webbplats. "Kakor" innehåller inte några personuppgifter och ser till att applikationer fungerar korrekt.

För att blockera överföring av sådana filer ska man ändra inställningarna i webbläsaren, man ska dock komma ihåg att vissa funktioner på webbplatsen kan kanske inte fungera.

Skydd av personuppgifter

Medi Partner Sp. z o.o. tillämpar lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för dataskydd. Medi Partner Sp. z o.o. gör sitt yttersta för att de åtgärder som tillämpas ska på bästa sätt skydda personuppgifterna och integriteten hos de registrerade. Valet av de åtgärder som tillämpas grundar sig på en riskanalys och bedömning av behandlingens konsekvenser som utfördes av Medi Partner Sp. z o.o.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Medi Partner Sp. z o.o. kommer att lämna dina personuppgifter till:

 • enheter som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning,
 • enheter som är behöriga enligt lagstiftning,
 • enheter och fysiska personer som bemyndigats av dig.

Medi Partner Sp. z o.o. förbehåller sig rätten att ändra innehållet i sekretesspolicyn vid ändringar i den polska lagstiftningen eller införande av nya informationstekniska lösningar.

Den avancerade teknik som används vid InviMeds laboratorier gör att jag kan utveckla min yrkeskapacitet fullt ut. Och på så sätt få de bästa resultaten i infertilitetsbehandlingar med hjälp av olika tekniker för assisterad befruktning.
ricardo-faundez.jpgRicardo Faúndez, läkare, med. dr. chef för embryologilaboratoriet

Kontakta oss redan i dag

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig. Du får svar inom en arbetsdag.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Medi Partner Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warsaw för marknadsföring av egna produkter och tjänster, inklusive sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Medi Partner Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warsaw för marknadsföring av produkter och tjänster av enheter i gruppen Grupa Medicover*, inklusive profilering/sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning mer...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning och så kallade automatiska uppringningssystem frånMedi Partner Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warsaw. Jag väljer nedanstående form av kontakt: mindre...
Elektroniska meddelanden (e-post, SMS/MMS)
Röstsamtal (telefonsamtal)

Kommunikationen är helt konfidentiell.

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig: Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa / Syften med databehandlingen: marknadsföring av egna produkter och tjänster [inbegripen profilering], marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska* [inbegripen profilering] / Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: Ditt samtycke / Mottagare av personuppgifter: Enheter som behandlar personuppgifter för Medi Partner Sp. z o.o.:s räkning / Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter;rätt att få tillgång till personuppgifter;andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter